Pinotxo és un titella


Educació vocal 
Sessió 1 
Explicar als nens la lletra, posar-los en situació: parlar del conte d’en Pinotxo 
L’educador canta per frases i va convidant als nens a què s’afegeixin. Amb les claves, farà la gestualitat que proposem per a les sessions 3 i 4. A continuació, agafa la txa amb la partitura i va seguint amb el dit la música mentre va cantant. Després convida a un nen a fer el mateix. D’aquesta manera, a poc a poc, els anirem acostumant a la lectura musical. 
Sessió 2 
Repartim les claves i ens distribuïm per l’espai. L’educador la canta i la toca amb el piano. Podem treballar-la de dues maneres: 
• Pregunta: caminen marcant fort el pas. Resposta: caminen suau i expressant corporalment la melodia descendent 

• Pregunta: sense moure’s ni cantar, percudeixen “cloc-clic”. Resposta: caminen cantant i sense percudir 
Trobaràs aquesta i moltes altres activitats a Música menuda 2